سایت تخصصی مدیریت دانش
توسعه دانش محور / Vahid Eslami, Knowledge Management Special Weblog: Since 2009
نویسنده: وحید اسلامی - چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸

فرصت دیگری پیش آمد تا در دومین کنفرانس مدیریت دانش مقاله ای با عنوان گام های پیاده سازی مدیریت دانش و موانع استقرار آن در سازمان ها از بنده حقیر ارائه گردد. چکیده مقاله را در وبلاگ قرار دادم تا در فرصتی مناسب متن کامل مقاله را در وبلاگ بگذارم.

چکیده :

هم زمان با رشد ایده دانش به عنوان منبع استراتژیک در قرن 21 ، دانش به مثابه یک مزیت رقابتی مهم در سازمان های پیشرو ، مورد توجه جدی قرار گرفت و سایر عوامل سنتی مانند زمین ، کار و سرمایه در مرتبه بعدی اهمیت قرار گرفتند. در چنین ساختار جدیدی ، تفکر سنتی که بر منابع مشهود تکیه داشته ، جای خود را به ارزش آفرینی در قالب منابع نامشهود داده است. به همین دلیل عصر حاضر ، عصر تغییر و تحول سریع دانش است و کاروان دانش به سرعت به پیش می رود و همه دانش های دیروز و امروز را منسوخ می کند و این نشانگر این است که دانش ایستا نیست و چرخه حیاتی دارد . بکارگیری مدیریت دانش توسط اندیشمندان و مدیران ، بازگوی پیدایش دورانی نو در سازمان ها و نشانگر درک نیازی نو در کسب وکار است . مدیریت دانش به عنوان یک روش مدیریتی نوین در سال های اخیر بحث داغ متون مدیریتی و سایر حوزه های وابسته بوده است . عوامل عمده ای باعث ظهور مدیریت دانش شده است اما به طور خلاصه ، گذار از عصر سلطه سرمایه های مادی به سلطه سرمایه های فکری ، افزایش خارق العاده اطلاعات ، ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطلاعات ، تغییر هرم سنی جمعیت و خطر از دست دادن دانش سازمانی به واسطه بازنشستگی کارکنان و تخصصی تر شدن فعالیت ها از عوامل عمده در ظهور پدیده ای به نام مدیریت دانش بوده است . در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت عملیاتی کردن مدیریت دانش در سازمان ها ، به مهمترین رکن مدیریت دانش یعنی اجرا و پیاده سازی و موانع و چالش های موجود بر سر راه استقرار مدیریت دانش می پردازیم و در ادامه سهم عوامل مختلف در موفقیت نظام مدیریت دانش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . دراین پژوهش نگرشی عملی به مدیریت دانش خواهیم داشت و سعی در توصیف گامهایی داریم که سازمان باید برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش طی کند .

وحید اسلامی
نزدیک به 6 سال از عمر این وبلاگ می گذرد. اینجا بخشی از پایگاه تجربیات کاربردی من در حوزه مدیریت دانش، مالکیت فکری و توسعه دانش بنیان است. به مدیریت دانش متعارف و تاریخ مصرف گذشته اعتقادی ندارم چون آن را موثر نمی دانم. این متفاوت دیدن و نوبینی در مدیریت دانش را سعی کرده ام در نوشته هایم بیاورم. باشد که با حمایت ها و ارائه نقطه نظرات خود، بنده را در این مسیر یاری نمائید. شماره تماس: 09125795576 (وحید اسلامی) ایمیل: Ve_eslami@yahoo.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: