سایت تخصصی مدیریت دانش
توسعه دانش محور / Vahid Eslami, Knowledge Management Special Weblog: Since 2009
نویسنده: وحید اسلامی - شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠

                                                             

 بخش زیادی از دانش در سازمانهای پروژه محور، تجارب مدیران پروژه ها است که در موقعیتها و پروژه های گوناگون حاصل شده است. تجارب و مطالعات نشان داده که بخش اعظمی از سرمایه های دانشی موجود در پروژه ها در مستندات کاغذی و الکترونیک موجود نبوده و تنها در ذهن مدیران پروژه ها است که معمولاً به عنوان یک مرجع در حل مسائل مهم و استراتژیک پروژه ها نقش آفرینی می کنند. ثبت و مستندسازی آموخته ها و تجربیات مدیران پروژه علاوه بر انتقال تجارب به مدیران پروژه های بعدی سازمان، موجب کاهش هزینه های دوباره کاری، چندباره کاری و عدم تکرار اشتباهات پیشین در پروژه های بعدی خواهد شد. به قول جواهر لعل نهرو هر ملتی که از تاریخ گذشته خود آگاهی نداشته باشد ناگزیر اشتباهات پیشین را تکرار خواهد کرد. 

مستندسازی، مکتوب کردن یافته ها و دانسته ها به روش استاندارد است. به طور کلی جهت کسب و مستند کردن تجارب مدیران پروژه ها می بایست با ترسیم نقشه تجارب پروژه و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیک های کسب درس آموخته های پروژه، دانش ها و تجربیات مدیران پروژه را کسب و مستند نمود.                     

وحید اسلامی
نزدیک به 6 سال از عمر این وبلاگ می گذرد. اینجا بخشی از پایگاه تجربیات کاربردی من در حوزه مدیریت دانش، مالکیت فکری و توسعه دانش بنیان است. به مدیریت دانش متعارف و تاریخ مصرف گذشته اعتقادی ندارم چون آن را موثر نمی دانم. این متفاوت دیدن و نوبینی در مدیریت دانش را سعی کرده ام در نوشته هایم بیاورم. باشد که با حمایت ها و ارائه نقطه نظرات خود، بنده را در این مسیر یاری نمائید. شماره تماس: 09125795576 (وحید اسلامی) ایمیل: Ve_eslami@yahoo.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: