ایجاد بانک دانش از پروژه های پیشین

این مطالعه موردی در مورد پروژه بزرگراه های پاکستان بیان شده است که با تجربه عدم موفقیت پیاده روهای گسترده مواجه بودند. تیم پروژه قصد داشت تا تکنولوژی دیگری را با یک رویکرد نوآورانه امتحان کند. رهبر تیم پروژه یک ایمیل از پاکستان به اتحادیه خبره های بزرگراه فرستاد و از آنها ظرف 48 ساعت درخواست پاسخ نمود. از آنجایی که دانش در تمام پروژه هابه خوبی اکتساب و مستند شده بود، خبره ها و مدیران پروژه از اردن، آرژانتین، آفریقای جنوبی و نیوزلند فوراً تجربیات و پیشنهادات خود راا ارائه دادند. بنابراین با دسترسی و به اشتراک گذاری آن چیزی که چند ماه نیاز به سر و کار داشتن با دیوارها، کاغذبازی و بوروکراسی داشت، تنها در زمان اندکی حل شد.

/ 0 نظر / 212 بازدید