مهارتهای ویژه کارآفرینان

برای کارآفرینان بیش از یکصد مهارت تعریف شده ، ولی ازآن میان ده ویژگی اصلی دارند که همگی با « D » شروع می شود و وقتی حروف اول آنها را کنار هم قرار می دهیم واژه « جرات وقداست » بدست می آید که به طور مختصر به آنها اشاره می گردد.

 

1- Details ( جزئیات ) : آنها با توجه عمیق  به ریزه کاریهای کارشان چیزهایی را می بینند که دیگران نمی بینند واز آنها فرصت هایی می سازند که شاید دیگران به چشم تهدید به آنها نگاه می کردند.افراد کارآفرین چیزهایی را می بینند که دیگران ازکنارش می گذرند.فرصت مثل کوه یخی است که فقط یک ذره از آن دیده می شود اما کسانی که عمق دید دارند ، چشم انداز دارند ، مهارت های کارآفرینی دارند ، خلاق هستند کل کوه یخی را می بینند. به راستی مصداق این شعرند که :

  دیده ام من آنچه را نادیدنی است                  راستی نادیدنی ها دیدنی است

2- Drawm ( رویا بینی ) : آنها رویاهای بزرگ درسر می پرورانند و به آینده کاری خود واقف وبه دورنمای اهدافشان بصیرت کامل دارند . تمام انسانهای بزرگ با این رویا زندگی می کنند که بتوانند درآینده زندگی متفاوتی با زندگی امروز برای خود داشته باشند .آوازی است که می گوید : « برای آنکه رویاهایت به حقیقت بپیوندد باید رویایی داشته باشی »  . 

3- Doer (اهل عمل ) : آقای پروفسور استفان کاوی درزمینه ویژگی تمام آدم های موفق وموثر دنیا تحقیقی کرده ونتیجه بسیارارزشمندی ازاین کارطولانی  و پرزحمت خود گرفته و هفت ویژگی مشترک برای آدم های موفق  شناسایی کرده است .اولین خصلت آنها این است که : همه انسانهای موفق « اهل عمل » هستند یعنی به حرف هایی که می زنند ایمان دارند وخودشان قبل ازهمه به آن عمل می کنند .افراد کارآفرین با اعمالشان صحبت می کنند. گفتار و کردارشان هماهنگ می باشد . کلمات مانند نهرآبی ازدهان روان می شوند ولی اگر کردارصادقانه درپی نداشته باشد هیچکس تحت تاثیر آن قرارنمی گیرد. رالف والدوامرسون می گوید : « صدای رفتار شما به قدری بلند است که من صدای گفتار شما را نمی شنوم ». کارآفرینان براین باورند که : " دوصد گفته چون نیم کردارنیست"

طبیعت راستین ما این است که دست به عمل بزنیم نه این که مورد اعمال نفوذ دیگران قراربگیریم .اقدام به عمل به معنای زورگو ونفرت انگیز یا پرخاشگر بودن نیست بلکه به معنای شناخت مسئولیت خود برای پدید آوردن اموراست. تفاوت میان کسانی که ابتکارعمل را به دست می گیرند ( افراد عامل ) وکسانی که ابتکارعمل رابه دست نمی گیرند ( افراد واکنشی ) عملاً مانند تفاوت شب وروز است. افراد واکنشی اغلب تحت تاثیرمحیط خود قرارمی گیرند .انسان های عامل حال وهوای وجودشان را با خود حمل می کنند . افراد عامل معطوف به ارزش هایی هستند که به دقت درباره آنها اندیشیده اند وآنها را انتخاب کرده ودرونی ساخته اند .افراد عامل به اموری می پردازند که می توانند درباره شان کاری بکنند . حال آنکه افراد واکنشی به مشکلات محیط واوضاع وشرایطی که نمی توانند درکف اختیاربگیرند توجه می کنند.

4- Distribute ( توزیع ) : مرام کارآفرینان این گونه نیست که تمام موفقیت ها را به خودشان نسبت دهند وازدوستی تمام کسانی که درطی مراحل توفیق نقش مهم واساسی داشته اند به راحتی بالا رفته وآنها رانادیده بگیرند بلکه آنها براین شعارند که :

اگر کار« عالی » انجام شده باشد « تو» انجام داده ای .

اگر کار« خوب » انجام شود ( من + تو ) « ما » انجام داده ایم .

واگر کار « بد » انجام شود « من » انجام داده ام .

کارآفرینان درزمان کسب موفقیت سازمان خویش، به شیشه نگاه می کنند زیرا درشیشه همکاران خود را می بینند وموفقیت سازمان را به آنها نسبت می دهند . کارآفرینان درزمان شکست به آینه نگاه می کنند زیرا درآینه فقط خود را می بینند وباور دارند که مسئولیت شکست برعهده خود آنان است. 

5- Dedication ( وقف کار ) : اگر دیگران 8 ساعت درروز کارمی کنند قطعاً ساعت کاری مولد او از 12 ساعت بالاست . بدون اینکه احساس خستگی کنند بطوریکه خود را کاملاً وقف هدف وکار خود می کنند وگاهی روابطشان با خانواده ودوستان به راحتی زیرسوال می رود. کارآفرینان همواره خود را تحت فشار می گذارند تا عملکرد بالایی داشته باشند.افراد غیر موفق بایستی توسط دیگران تربیت شده وتحت نظارت وفشار دیگر افراد قرار داشته باشند. تنها دودرصد مردم می توانند کاملاً بدون نظارت کارخود را انجام دهند.ما این افراد را پیشرو می نامیم . آنها به واقع مصداق این بیت هستند :

بی محنت وتردد گردون نیافت قرصی        خواهی تو بی کشاکش نان از جهان بیابی 

6- Decissiunes ( قاطعیت ) : تعلل وسستی وکاهلی درآنها راه ندارد . سریعاً تصمیمات گرفته شده را به اجرا درمی آورند وسرعت مناسب ازکلیدی ترین عوامل موفقیت کارآفرینان است . لسترتارو در کتاب  « ثروت آفرینان » می نویسد : کشورهایی که زیر سلطه ترسوها باشند ثروتمند نمی شوند وکشوری ثروتمند می گرددکه راه را برای شکوفایی کاشفان ونواندیشان ( کارآفرینان ) خودبگشاید. وبرای این کار باید الگوهای کهنه را درهم شکسته والگوهای نو مستقرکند. ملت ها باید طوری سازمان یا تجدید سازمان یابند که غنچه های شجاعت ، خلاقیت وتوانائی سازماندهی ومدیریت مردمشان بشکفد.

7- Devoted ( دلبستگی ) : افراد کارآفرین درتمام امورات زندگی شان اشتیاق وعلاقه وشور ونشاط موج می زند. هیچ کاری را با سستی وحالت های کسالت وبی میلی شروع نمی کنند ، عشق به همه چیز دارند. حتی درساده ترین فعالیت زندگی مثل نگاه کردن یا راه رفتن یا آب خوردن یا... گرفته تا پیچیده ترین فعالیت زندگی مثل مطالعه وتفکر و... را طوری انجام می دهند مثل اینکه تشنه انجام آن هستند. دراین ارتباط شعارزندگی انسان های کارآفرین این است : « یا کاری را انجام نده ویا اگرآن را انجام دادی با تمام وجود وبا شوق وعلاقه وبا جدیت ونشاط کامل انجام بده » .   

8- Determination ( اراده ) : اهل تسلیم وسازش وکوتاه آمدن و درنیمه راه هدف را رها کردن نیستند و هرچقدر موانع درسر راه هدف بیشتر باشد اراده آنها مقاوم تر می شود.افراد ضعیف الاراده همیشه منتظر معجزات ووقایع خارق العاده هستند ، افراد قوی الاراده ، خود خالق معجزات ووقایع خارق الاراده هستند.

کارآفرینان به راستی انسانهایی با اراده پولادین وهمتی بلند می باشند.آنها مصداق بارز این بیت می باشند :

همت بلند دارکه مردان روزگار              از همت بلند به جایی رسیده اند.

9- Destiny (سرنوشت ) : سرنوشت خود را بدست کارفرما یا کس دیگر نمی سپرند بلکه خود آینده اش را رقم می زند. 

10- Dollars ( تومان ،پول ) : به پول وافزایش توان اقتصادی ، به صورت یک ابزار ووسیله مهم توجه دارند ولی ثروتمند شدن انگیزه اصلی آنها نیست و اگر موفق شوند حس می کنند که پاداش خودشان رادریافت کرده اند.

کارآفرینان هرگز اهمیت پول را دست کم نمی گیرند. ضمنا آنها هرگز ارزش پول را دست بالا هم نمی گیرند واز موارد دیگری چون احترام واعتبار نزد دیگران منتفع می گردند .

مقایسه ویژگی های مدیران وکارآفرینان

                  مدیران

                       کارآفرینان

درگذشته زندگی می کنند

درآینده زندگی می کنند

اشتیاق به دستوردادن دارند

اشتیاق به کنترل دارند

علاقه به ثبات دارند

علاقه به تغییر دارند

یک خانه می سازند ومی خواهند همیشه درآن زندگی کنند.

یک خانه می سازند وبلافاصله برای خانه بعدی وجدید برنامه ریزی می کنند.

 

فرآیند کارآفرینی :

1-    شناسایی فزصت ها ، یعنی خلا و نیازرا تشخیص دهیم

2-    تدوین طرح تجاریِ (BP )

3-    تامین منابع مالی

4-    ایجاد واحد کسب وکار و اداره امور 

 

× با تشکر از آقای اسماعیل محمدی 

/ 0 نظر / 53 بازدید